fbpx

Naast de verlenging van het crisis-overbruggingsrecht en de Covid-19-ouderschapsuitkering deze zomer, zal een bijzonder overbruggingsrecht de heropstart ondersteunen van de sectoren die het zwaarst getroffen werden door de pandemie

De Kern+10 heeft een reeks nieuwe maatregelen goedgekeurd om de zelfstandigen te ondersteunen.

1. Creatie van een “overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart”

Deze maatregel is erop gericht voor sommige sectoren die in het bijzonder worden beoogd door de verbodsbepalingen beslist door de Nationale Veiligheidsraad en de regering, een “overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart” in het leven te roepen met gelijkaardige bedragen als het vervangingsinkomen.

Om van deze nieuwe regeling te genieten, moeten de zelfstandigen voldoen aan twee voorwaarden: actief zijn in een van de sectoren die het voorwerp hebben uitgemaakt, bij ministeriële besluiten, van een volledige of gedeeltelijke sluiting gedurende meer dan een kalendermaand en die tijdens hun heropening nog geconfronteerd worden met beperkingen (horeca, sommige niet-voeding kleinhandelszaken, kappers en schoonheidsspecialisten, evenementensector…), en aantonen dat de activiteit, voor het kwartaal dat voorafgaat aan de betrokken maand, een daling kent met ten minste 10% van de omzet of de bestellingen in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

2. Een vervangingsinkomen “overbruggingsrecht” in juli en augustus voor de zelfstandigen die hun activiteit nog niet kunnen hernemen

Het “overbruggingsrecht” laat zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit stopzetten of onderbreken toe om te genieten van een maandelijks vervangingsinkomen van 1.291,69€ (1.614,10 € met gezinslast). De regeling, waarvan de voorwaarden versoepeld werden sinds maart, zou verlengd moeten worden voor juli en augustus. De zelfstandigen in bijberoep en de actieve gepensioneerden van wie het jaarinkomen hoger is dan 6.996,89 euro  zullen ook kunnen genieten van een volledige of gedeeltelijke uitkering, in functie van hun situatie.

Ter herinnering, de uitkering is gericht op de zelfstandigen van wie de activiteit onderbroken of beperkt is door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad, ongeacht de duur van de onderbreking. De zelfstandigen uit de culturele, vrijetijds- en feestsector die hun activiteiten niet zullen kunnen hernemen in fase 3 van de exit, zullen van deze uitkering blijven genieten.

De maatregel beoogt ook de andere zelfstandigen die nog na juni gesloten moeten blijven door de coronaviruscrisis. De voorwaarde bestaat er nog steeds in om gedurende ten minste 7 opeenvolgende dagen te stoppen en te kunnen verantwoorden dat deze sluiting te wijten is aan de Covid-19-crisis (daling van de activiteit, gebrek aan grondstoffen, gebrek aan rentabiliteit, enz.).  

Naast deze bewijsvereisten, zullen er controles worden uitgevoerd door de Dienst Eerlijke Concurrentie (ECL) van het RSVZ die ermee belast is het opsporen van misbruik in deze dossiers op te voeren, met name via de kruising van gegevens afkomstig van andere diensten of instellingen.

3. Verlenging van de Covid-19-ouderschapsuitkering voor de zelfstandigen

De Covid-19-ouderschapsuitkering is gericht op de zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteiten in mei en juni hebben voortgezet of hervat, maar die hun activiteit moesten terugschroeven om voor een of meer kinderen jonger dan 12 jaar of met een beperking te zorgen.

Naarmate de grote schoolvakantie nadert, zijn veel zelfstandige ouders niet altijd in staat om oplossingen te vinden voor de opvang van hun kinderen.

In deze gecompliceerde context voor veel ouders die hun activiteit hebben hervat, stelde de regering voor om de initiële steunmaatregel voor zelfstandige ouders tijdens de komende zomervakantie te verlengen (juli en augustus).

Als zij hun activiteit voortzetten of hervatten, maar deze activiteit door de Covid-19-crisis voor juli en augustus nog moeten combineren met de zorg voor hun kind(eren) jonger dan 12 jaar of met een beperking, kunnen zij aanspraak maken op de ouderschapsuitkering. En dit naar het voorbeeld van het Covid-19-ouderschapsverlof beslist voor werknemers.

Deze maatregel voorziet dat de uitkering 532,24 euro bedraagt of, indien de zelfstandige uitsluitend met een of meer kinderen ten laste samenwoont, 875,00 euro. Deze uitkering is bedoeld voor de zelfstandigen die hun activiteiten in juli en augustus voortzetten. Zij kan niet worden gecumuleerd met het vervangingsinkomen “overbruggingsrecht”.

4. Uitkeringssupplementen aan het tarief voor samenwonenden voor sommige zelfstandigen in arbeidsongeschiktheid

Sommige zelfstandigen zijn in arbeidsongeschiktheid, maar oefenen ook een zelfstandige activiteit uit die stopgezet is sinds maart door Covid-19. In dit geval genieten zij prioritair van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (waarvan het bedrag aan het tarief voor alleenstaanden op maandbasis 990,60 euro bedraagt) en niet van het overbruggingsrecht (waarvan het bedrag van de basisuitkering 1.291,69 euro bedraagt).

Een ontwerp van koninklijk besluit zal toelaten het verschil (300,09 euro) te dekken in twee situaties:

  • wanneer de zelfstandige erkend werd als arbeidsongeschikt ten vroegste vanaf 1 maart 2020 en vergoed wordt aan het tarief voor alleenstaanden volgens de criteria vastgelegd door de uitkeringsverzekering
  • wanneer de zelfstandige erkend werd als arbeidsongeschikt (tarief voor samenwonenden) en hij zijn toegelaten activiteit ten vroegste vanaf 1 maart 2020 heeft moeten/moet stopzetten.

5. Meer info?

Ter herinnering, voor de aanvragen overbruggingsrecht en het Covid-19-ouderschapsverlof, zijn de sociale verzekeringsfondsen het eerste aanspreekpunt voor de zelfstandigen, zoals Acerta.

Daarnaast stelt het RSVZ een callcenter ter beschikking van de zelfstandigen die meer informatie wensen over hun sociale rechten of over de steunmaatregelen van de federale overheid. Het gratis nummer 0800/12.018 is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13 tot 17 uur (op vrijdag tot 16u).

Voor de maatregel inzake de uitkeringen, is de mutualiteit het eerste aanspreekpunt voor de zelfstandigen.

 6. Andere steunmaatregelen voor de horeca:

Naast deze verschillende maatregelen ten gunste van de zelfstandigen, heeft de Kern+10 een reeks maatregelen goedgekeurd om de horeca te ondersteunen, “een belangrijke werkgever die ook bijdraagt aan de gezelligheid van onze steden en onze dorpen”, herhaalt minister van Zelfstandigen en KMO’s Denis DUCARME.

Van deze maatregelen die samen met minister van Financiën Alexander De Croo werden verdedigd, citeren we met name:

  • een verlaging van de btw naar 6% op maaltijden en alcoholvrije dranken tot 31 december 2020
  • een “consumptiecheque” van 300 euro, volledig aftrekbaar en belastingvrij, zal kunnen worden toegekend door de werkgever voor de aankoop van goederen en diensten in bepaalde sectoren, waaronder de horeca.