fbpx

Goed nieuws: op 16 april 2020 heeft de brusselse regering beslist een aantal nieuwe maatregelen te nemen om de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de crisis te ondersteunen.

Zo heeft de brusselse regering beslist om:

  • 3.000 euro steun toe te kennen aan alle exploitanten van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. 1.591 exploitanten komen in aanmerking voor deze steun. Het gewest zal daarvoor een budgettaire inspanning leveren die geraamd wordt op bijna 4.500.000 euro.
  • een compensatiepremie van 2.000 euro in te voeren (met een budget van in totaal 102 miljoen euro). Na de eenmalige premie voor winkels en handelszaken die verplicht moesten sluiten, heeft de Brusselse regering beslist om een compensatiepremie toe te kennen. Die is bedoeld om ondernemers en micro-ondernemingen (met 0 tot 5 VTE) die hun activiteit door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus aanzienlijk zien afnemen, te ondersteunen. Daarmee zet de regering een belangrijke stap. Zij vond het namelijk essentieel om de steunmaatregelen uit te breiden tot iedereen die onze Brusselse economie doet draaien en hen te helpen om deze moeilijke weken met een grote omzetdaling door te komen. Hoe die compensatiepremie precies toegekend zal worden, wordt momenteel nog bepaald.
  • de eenmalige premie uit te breiden voor een aantal sectoren (voor een totaal bedrag van 10,9 miljoen euro). De eenmalige premie die de regering op 7 april 2020 invoerde ter ondersteuning van actieve zaken die (door het ministerieel besluit van 18 maart 2020) verplicht waren te sluiten, zal voortaan ook beschikbaar zijn voor verhuurders van videobanden en videodisks (NACE 77.220), carwashen (NACE 45.206), boekhandels (NACE 47.620) en vastgoedkantoren (NACE 68.311).
  • de betalingstermijn voor de verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling te verlengen. De huidige termijn (van twee maanden) wordt meer bepaald met twee extra maanden verlengd om de belastingplichtigen in deze moeilijke tijden wat zuurstof te geven. De Brusselaars en de Brusselse bedrijven krijgen dus vier maanden de tijd om hun verkeersbelasting en, in voorkomend geval, de belasting op inverkeerstelling te betalen. De verlenging van de betalingstermijn tot vier maanden geldt voor de aanslagbiljetten die verstuurd worden tot en met 30 september 2020.
    • de opzegtermijnen voor private huurders en studenten die huren, te versoepelen.  In deze moeilijke periode is het nodig om maatregelen te nemen in verband met de beëindiging van de huurovereenkomst om eventuele rechtsonzekerheid weg te nemen en Brusselse huurders die het moeilijk hebben, te ondersteunen. Daarom heeft de Brusselse regering beslist om de opzegtermijnen uitzonderlijk en tijdelijk te versoepelen:

– Voor woninghuurovereenkomsten wordt de opzegtermijn met ingang van 16 maart opgeschort en dat zolang de maatregelen waardoor mensen verplicht zijn om thuis te blijven, van kracht zijn.  De huurders moeten tijdens deze opschortingsperiode echter wel huur blijven betalen, zolang zij de woning bewonen

– Voor studentenhuurovereenkomsten en kortlopende huurovereenkomsten voor een studentenwoning wordt de opzegtermijn verkort tot een maand. De student die iets huurt, moet zijn huur tijdens de verkorte opzegtermijn uiteraard wel blijven betalen. Het spreekt voor zich dat deze uitzonderlijke regelingen niet van toepassing zijn wanneer de eigenaar en de huurder tot een ander akkoord zijn gekomen.

 

  • een uitzonderlijke premie toe te kennen om de meest kwetsbare huurders die inkomensverlies lijden, te ondersteunen en te helpen, zodat zij hun huur kunnen betalen. De toekenningsregels worden momenteel nog uitgewerkt en zullen dus op 24 april ter goedkeuring voorgelegd worden aan de ministerraad.
  • het verbod om de gas- en elektriciteitstoevoer af te sluiten, te verlengen tot en met 30 juni 2020;
  • alle gewestbesturen toe te laten om hun afgeschreven en afgedankt computermateriaal gratis af te staan aan verenigingen zonder winstoogmerk, zodat het van daaruit opnieuw gebruiksklaar gemaakt en verspreid kan worden. De gezondheidscrisis die we momenteel doormaken, heeft de digitale kloof die bestaat bij onze burgers, namelijk extra in de verf gezet. De inperkingsmaatregelen hebben geleid tot een enorme toename van het thuiswerk, afstandsonderwijs en virtuele sociale contacten. Op die manier ontstaat ook de behoefte om dagelijks computermateriaal te gebruiken. De gewestbesturen hebben heel wat afgedankte computers, tablets, printers, enz. die ze niet meer gebruiken. Een deel van dat materiaal kan, na opnieuw gebruiksklaar gemaakt te zijn, een tweede leven krijgen, onder meer via de netwerken van sociale economiebedrijven of door het gratis af te staan aan scholen, rusthuizen, instanties voor beroepsopleiding of sociale vzw’s. Op die manier wil de Brusselse regering de digitale kloof verkleinen.
  • de opschorting van de stedenbouwkundige termijnen, openbare onderzoeken en overlegcommissies te verlengen tot 16 mei 2020. De gezondheidssituatie die de opschorting van de termijnen verantwoordde, is nog steeds dezelfde en het is nog onzeker hoe die zal evolueren. Nu de noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken verlengd zijn tot en met 3 mei 2020, is het dus aangewezen om de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, met één maand te verlengen, meer bepaald tot 16 mei 2020.