fbpx

Voor maart hebben de sociale verzekeringsfondsen 338.407 vervangingsinkomens “overbruggingsrecht” betaald aan zelfstandigen getroffen door het coronavirus, volgens de cijfers van het RSVZ op 6 mei 2020. Voor april werden 345.255 betalingen uitgevoerd. De betalingen van deze uitkeringen komen overeen met een totaalbedrag van 1,012 miljard euro. In totaal werd al meer dan 96% van de betalingen uitgevoerd.

De hervorming van het overbruggingsrecht voorziet dat de zelfstandigen in hoofdberoep van wie de activiteit onderbroken of beperkt is in het kader van de absoluut noodzakelijke sanitaire maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het virus tegen te gaan, kunnen genieten van een vervangingsinkomen voor maart, april en mei van 1.291,69 € (of 1.614,10 € met gezinslast).

De zelfstandigen in bijberoep met een inkomen tussen 6.996,89 en 13.993,78 euro, en de actieve gepensioneerden van wie het inkomen hoger is dan 6.996,89 euro, kunnen genieten van een gedeeltelijk vervangingsinkomen van 645,84 euro (807,05 euro/maand met gezinslast) met een maximumplafond voor de vervangingsinkomens ten belope van 1.614,10 euro.

De sociale verzekeringsfondsen en hun personeel zijn erin geslaagd een nooit eerder gezien aantal aanvragen te behandelen: zo werden voor 96% van de dossiers die voldoen aan de voorwaarden de betalingen al uitgevoerd, de laatste 4% is nog in behandeling en wordt nog gecontroleerd door de fondsen met het oog op een zo snel mogelijke betaling zodra voldaan is aan de voorwaarden.

Bij de toekenning gaan de sociale verzekeringsfondsen natuurlijk na of de zelfstandige voldoet aan de voorwaarden om van deze steun te genieten. Als de activiteit van de zelfstandige niet rechtstreeks beoogd wordt door de dringende maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het virus te beperken, moet hij, in het aanvraagformulier, verantwoorden op welke manier zijn activiteit getroffen wordt door het coronavirus (geen grondstoffen, daling van het aantal bezoekers, enz.). Zo werd bijna 10% van de ingediende aanvragen geweigerd door de fondsen omdat niet voldaan werd aan de toegangsvoorwaarden voor het overbruggingsrecht.

Meer info?

Ter herinnering, voor de aanvragen tot vrijstelling en tot faciliteiten voor de betaling van de sociale bijdragen, alsook voor de aanvragen overbruggingsrecht, zijn de sociale verzekeringsfondsen het eerste aanspreekpunt voor de zelfstandigen.

Daarnaast stelt het RSVZ een callcenter ter beschikking van de zelfstandigen die meer informatie wensen over hun sociale rechten of over de steunmaatregelen van de federale overheid. Het gratis nummer 0800/12.018 is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u.